Stadgar

Stadgar för Botkyrka Motorklubb

Rev och godkända vid årsmöte 2021-04-13
                                 
Klubbens namn och hemort
Klubbens namn är Botkyrka Motorklubb. Godkända initialer är BMK. Klubbens hemort är Botkyrka.


Klubbens ändamål
Botkyrka Motorklubb, stiftad den 1 februari 1933, har till ändamål att underlätta och uppmuntra utövandet av motorsport. Värva barn och ungdomar och utbilda goda motorsportutövare. Verka för god kamratanda samt att bedriva andra, med motorsport förenliga, aktiviteter. Verksamheten skall utformas i enlighet med regler utfärdade av Svenska Bilsportförbundet (SBF), Svenska Motorcykelförbundet (SVEMO), Svenska Racerbåtsförbundet (SVERA) samt Riksidrottsförbundet (RF). 


Medlemskap
Medlem inväljs vid allmänt möte efter online-ansökan via klubbens officiella hemsida. Ansökan skall åtföljas av stadgeenlig årsavgift. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. Till hedersmedlem kan en person utses som på ett utmärkt sätt främjat klubben. Hedersmedlem utses på klubbens ordinarie årsmöte, efter förslag från styrelsen. Klubbordförande som lämnat sitt uppdrag kan, på sätt som ovan, utses till hedersordförande. 


Medlemsavgifter
Medlem skall erlägga den avgift som beslutas av klubbens årsmöte. Olika årsavgifter kan förekomma beroende på medlemskategori. Hedersmedlem och hedersordförande är befriad från årsavgift. Årsavgiften erlägges kalenderårsvis, och skall vara betald senast den 31 december för kommande kalenderår. Avgiften aviseras redan under hösten, för att de som ska uppfylla olika licenskrav om betald avgift, ska ha möjlighet att erlägga avgift i tid. Om medlem innevarande år betalt medlemsavgift eller haft fri årsavgift gäller medlemskapet t o m den 31 december innevarande kalenderår.

Den som varit medlem tjugo år i följd erhåller utan ytterligare avgift ständigt medlemskap. Person som beviljas medlemskap under sista kalenderkvartalet, och erlägger stadgeenlig årsavgift under det sista kalenderkvartalet har fri årsavgift för det följande kalenderåret.

Medlem som av klubbens årsmöte utses till ordförande, ledamot i styrelsen, revisor sektionschef, banchef, eller suppleant för revisor samt ledamot i valberedning, är befriad från årsavgift under mandatperioden. Om funktionär enligt ovan avgår före mandattidens utgång upphör också årsavgiftsbefrielsen.

Styrelsen kan undantagsvis medge årsavgiftsbefrielse för medlemmar i permanenta arbetsutskott, kommittéer, medlemmar som återkommande arbetar, stöttar och hjälper till ideellt för klubben eller medlemmar med sponsoravtal. Beslut om avgiftsbefrielse i detta stycke fattas av styrelsen.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas. 
 

Styrelse
Klubbens verksamhet planeras och leds av styrelsen som utses av årsmötet. Varje röstberättigad myndig medlem kan väljas till ledamot i styrelsen. Styrelsen skall bestå av en ordförande och minst sex (6) till tio (10) ledamöter. Det skall vara en målsättning att ha samtliga undersektioner representerade i styrelsen. Styrelsens ordförande skall väljas för ett år i val som är skiljt från val av styrelsemedlemmar. Övriga ledamöter i styrelsen utses för en tvåårig mandatperiod, med val av halva antalet ledamöter varje år. Styrelsen skall omedelbart efter årsmötet konstituera sig och inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör. På detta sammanträde skall protokoll föras. Arbetsuppgifterna för ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör är enligt nedan. Smärre avsteg från denna arbetsfördelning kan beslutas av styrelsen. Ordföranden  är klubbens officielle representant och tecknar klubbens firma. Denne leder sammanträden, övervakar klubbarbetet i sin helhet och tillser att dessa stadgar efterlevs. I ordförandens frånvaro inträder vice ordföranden. Vid förfall för båda väljs tjänsteförrättande ordförande. Sekreteraren skall tillsammans med ordföranden handha klubbens löpande ärenden. Denne skall föra protokoll från styrelsens och klubbens sammanträden samt sammanställa förslag till årsberättelse. 
 

Kassören
Skall mottaga inbetalningar, verkställa utbetalningar, föra klubbens räkenskaper samt ansvara för att utbetalningarna är attesterade i den ordning styrelsen bestämt. Kassören skall tillse att försäkringsskyddet för klubbens egendom är tillräckligt och att premie betalas i det fall tillägg till RF:s samlingsförsäkring är erforderligt. Kassören ska också ansvara för att matrikel över klubbens medlemmar upprättas. 
 

Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller i dennes frånvaro av vice ordföranden, och är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften av dessa är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Till styrelsens sammanträden kan medlemmar kallas. Kallad medlem har förslags- men inte beslutsrätt. Protokoll skall föras. Styrelsen kan, med bibehållet eget ansvar, utse kommittéer och utskott som i samråd med styrelsen handlägger specificerade arbetsuppgifter. Styrelsen skall därvid i förväg ge direktiv och fastställa gränserna för kommitténs eller utskottets befogenheter. Styrelsen är solidariskt ansvarig för klubbens förvaltning. 
 

Revisorer
Två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte, skall granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt inlämna skriftlig revisionsberättelse senast sju dagar före årsmötet. För revisorerna skall det finnas två suppleanter vilka väljs av ordinarie årsmöte. 
 

Valberedning
En valberedning bestående av ordförande jämte två ledamöter utses vid ordinarie årsmöte. Valberedningens förslag skall vara klart i sådan tid att det kan bifogas årsmöteskallelsen.  

 

Verksamhetsår och räkenskapsår
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Kassören skall senast den 15 februari överlämna bokslut och räkenskaper till revisorerna för granskning. Sekreteraren skall senast samma datum överlämna årsberättelsen till revisorerna.  
 

Sammanträden
Ordinarie årsmöte skall hållas tidigast den 15 februari och senast den 31 mars. Årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer. Andra sammanträden utlyses av styrelsen då den finner detta lämpligt eller då minst tjugofem medlemmar skriftligen begärt detta. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte som medlemmar begärt och som uppfyller nyssnämnda villkor, äger de som krävt mötet att själva kalla till detta. Samma rätt föreligger för klubbens revisorer. Sammanträden är beslutsmässiga med det antal medlemmar som har infunnit sig. Sidan 3 av 4 Kallelse till sammanträde skall vara skriftlig till varje medlem eller anslås på klubbens officiella hemsida. Kallelse skall utsändas minst fem dagar i förväg. I kallelsen skall anledningen till sammanträdet anges. Till årsmöte skall kallelse utsändas minst 14 dagar i förväg. Till kallelsen skall verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, valberedningens förslag, ev förslag till stadgeändring och övriga motioner eller styrelseförslag bifogas. 

Vid klubbens ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1.  Mötets öppnade
2.  Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
3.  Upprättande av röstlängd för mötet
4.  Godkännande av dagordning för mötet
5.  Val av ordförande för mötet
6.  Val av sekreterare för mötet
7. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet
8.  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9.  Föredragning av revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Av styrelsen framlagda förslag
12. Av medlem framlagda förslag som lämnats till styrelsen senast den 31 januari
13. Fastställande av årsavgifter
14. val av ordförande i styrelsen
15. Val av övriga ledamöter i styrelsen
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter
17. Val av ledamöter i valberedning
18. Övriga frågor
19. Avslutning Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet. 
 

Val och röstning
Alla val sker genom öppen röstning om inte sluten röstning begärts. Om lika röstetal uppstår vid öppen röstning gäller den mening som ordföranden biträder. Om lika röstetal uppstår vid sluten röstning skall frågan avgöras genom lottdragning. Styrelsen får inte deltaga i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Den av årsmötet valda tillträdande styrelsen får inte deltaga i val av revisorer och revisorsuppleanter. 
 

Rösträtt
Medlem som vid röstningstillfället fyllt sexton år och erlagt fastställd årsavgift har en röst. Hedersordförande, hedersmedlem och ständig medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. 
 

Medlems skyldigheter
Genom sitt inträde i klubben har medlem lovat att efterleva dessa stadgar. Varje medlem skall så långt det är möjligt vara aktiv i klubbens verksamhet, verka för trafikkulturens höjande och alltid uppträda hänsynsfullt mot andra. Medlem får inte på annat sätt än vad som föreskrivs i respektive specialförbunds stadgar och regler deltaga i tävling eller uppvisning vilken omfattar idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför detta förbund eller som har deltagare vilka står utanför Riksidrottsförbundet. 
 

Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen eller via mail anmäla detta till styrelsen. Anmälan om utträde skall behandlas på närmast påföljande styrelsesammanträde. Medlem är skyldig att betala förfallna avgifter till klubben. 
 

Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i paragraf 79, punkt 1 och paragraf 80 i RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter. 
 

Klubbens skyldigheter
Klubben är genom medlemskap i SBF, SVEMO och SVERA också medlem i Riksidrottsförbundet och skall följa dessa förbunds stadgar och regler. Sekreteraren är ansvarig för att klubbens och ovan nämnda förbunds stadgar och regler finns tillgängliga för medlemmar. Klubben skall till medlemmarna lämna fortlöpande information om verksamheten. 
 

Ändring av dessa stadgar
Ändring av dessa stadgar får endast göras av ordinarie årsmöte. Förslag till ändring skall lämnas skriftligen till styrelsen senast den 31 januari. Styrelsen skall i kallelse till årsmöte presentera förslaget och sin egen åsikt om detsamma. Ändringsförslag antages vid årsmöte om det stöds av minst två tredjedelar av de lämnade rösterna. Ingen ändring som strider mot något av ovannämnda förbunds stadgar eller regler är giltig. 
 

Tolkning
Om fråga om tolkning av dessa stadgar uppstår eller om regel saknas i viss fråga skall RF:s normalstadgar för idrottsförening" i första hand tjäna som vägledning. 
 

Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas av ordinarie årsmöte. Förslag till upplösning av klubben kan bara framläggas av styrelsen och måste lämnas till medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet. För att ett beslut om klubbens upplösning skall vara giltigt krävs att förslaget om upplösningen stöds av minst två tredjedelar av de avlämnade rösterna vid två ordinarie årsmöten i följd. 
 

Disposition av klubbens tillgångar
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till en organisation som arbetar för motorsportens utveckling och utbredning i Sverige. Beslut om detta fattas i samband med beslutet om upplösning. I händelse av klubbens upplösning skall berörda förbund omedelbart underrättas om detta. Bestyrkt kopia av protokollet från det årsmöte som fattat det slutgiltiga upplösningsbeslutet skall sändas till förbunden tillsammans med bestyrkt kopia av balansräkning och revisionsberättelse. Beslutet om dispositionen av eventuella tillgångar skall godkännas av berörda förbund.

Välkommen till Botkyrka Motorklubb

Hos oss hittar ni banor för motocross, folkrace och miniracing. Vi har även ett enduro och offroadspår med varierande svårighet.
Mer information om Botkyrka MK hittar ni under Klubben och information för respektive gren hittar ni under Sektioner.

Motorsportområdet är beläget vid Tullinge friluftsstad, Hacksjön utefter Pålamalmsvägen mot Lida.